107. Lahori-Thali A, G, H, 1, 5 (mittelscharf) (für 1 Personen)

16.50

Shahi Kofta, Murgh Makhani & Lamm Dhansak
Shahi Kofta, Murgh Makhani and Lamb Dhansak (medium hot)